گلومرولونفریت خیلی حاد (پاراکوات)

گلومرولونفریت خیلی حاد (پاراکوات)
  گلومرولونفریت خیلی حاد یک نوع گلومرولونفریت است که سیر بیماری خیلی سریع و طوفانی است یعنی به سرعت بیمار دچار کم ادراری و بالاخره بی ادراری می شود. این بیماری یا در اثر یک عفونت میکروبی عمومی بوجود می آید و یا علت قابل تشخیص ندارد که آن را نوع ایدیوپاتیک می نامند. از نظر هیستولوژی در 70 تا 100 درصد گلومرولومها تغیرات نکروزی، پرولیفراسیون کپسولها و متشکله های هلالی دیده می شود. گاهی ایمون کومپلکسهایی شناور در سرم خون را نیز می توان تشخیص داد.