معالجه میگرن بدون استفاده از دارو

معالجه میگرن بدون استفاده از دارو
خود را تسلیم زندگی همراه با درد میگرن نکنید. اگرچه معالجه میگرنها کار آسانی نیست اما با روش های تجربه شده امید وجود دارد. حمله های میگرن قابل کنترل و می توان دفعات آن را کم کرد. با وجودی که احتمالا نمی شود به طور کامل از آن اجتناب کرد با پافشاری و مصر بودن بیمار پزشکی حاذق می توان حمله های میگرنی را کنترل و دفعات حمله را کمتر نمود. نظر به اینکه نوع حمله های میگرنی و فاکتورهای