آشنایی با عوامل آسیب رسان به قلب و عروق

آشنایی با عوامل آسیب رسان به قلب و عروق
  هر روز تعداد زیادی از مردم جهان دچار حمله قلبی می شوند. آگاهی شما از عوامل خطرزا در بروز بیماریهای قلبی، اولین گام در پیشگیری از بروز ناراحتیهای قلبی، به ویژه سکته قلبی است.