چگونه با یوگا و تای چی آرامش خود را حفظ کنیم

چگونه با یوگا و تای چی آرامش خود را حفظ کنیم
خیلی از افراد به وسیله  انجام ورزش های یوگا و تای چی قادر به کسب آرامش می باشند. تای چی شکلی از هنر نظامی چینی است که حرکات حیوانات را شبیه سازی می کند مثل مار و درنا. یوگا شامل یکسری از ورزش های خاص خود می باشد و هم چون تای چی، فرد تمرین ها را از سطح مبتدی شروع می کند هنگامی که در حرکات و ورزش ها ماهر شوید در نهایت به مراحل پیشرفته و سخت تر قدم می گذارید. هر دو نوع تای چی و یوگا می توانند در فرد احساس کنترل و آرامش را فراهم کنند.

زایمان سریع و فعال چه نوع زایمانی است

زایمان سریع و فعال چه نوع زایمانی است
فاز اولیه زایمان با شروع انقباضات آغاز می شود که باعث نرم تر شدن و باز شدن دهانه رحم شده و زایمان فعال پایان می یابد. که می تواند هفته ها قبل از زایمان شروع شود یا برای 2 تا 6 ساعت ادامه یابد.در طول این فاز انقباضات خیلی شدید نیستند ولی نامنظمند در طی آن به شما احساس فشار دست می دهد. انقباضات 30 تا 40 ثانیه طول کشیده و در فاصله زمانی 5 تا 30 دقیقه رخ می دهند. در پایان این فاز دهانه رحم 3 تا 4 سانتی متر باز شده است.