پیشگیری از بروز عفونتهای راجعه

پیشگیری از بروز عفونتهای راجعه
  پیلونفریت های راجعه خطرناک هستند. در مواردی که علت عفونت یک ناهنجاری یا سنگ مجاری ادراری است در این صورت باید با کارهای جراحی عیب و علت را برطرف ساخت در سایر موارد یگانه راه پیشگیری از رجعت عفونت یا کاهش خطر آن تجویز آنتی بیوتیک است.