نوع وضعیت ایستادن و نشستن و گردن درد

نوع وضعیت ایستادن و نشستن و گردن درد
اگر شما از وضعیت نشستن خودتان مطمئن نیستید نشستن یا ایستادن را جلوی آینه امتحان کنید. لطفا خودتان را گول نزنید و حرکاتتان را تغییر ندهید تا واقعی باشند.واقع گرا باشید و به حالت طبیعی بایستید یا بنشینید. اگر حالت شما پوزیشن اسلامپ است متوجه خواهید که برای اصلاح وضعیت تان نیاز به کار بیشتری دارید زیرا این پوزیشن بعد از چند ساعت و به تدریج بعد از چند روز یک کشش قابل ملاحظه ای روی گردن ایجاد می کند و اغلب منجر به سردرد گردنی می شود.