منظور از قدرت خلسه چیست؟

منظور از قدرت خلسه چیست؟
وقتی در حالت خلسه هستید در حالت فکری متفاوتی هستید. همچنان بیدار هستید و کنترل امور را به دست دارید اما توجه تان محدود می شود و کاملا مترکز می شوید.