بیماریهای گلومرولی کلیه ها

بیماریهای گلومرولی کلیه ها
  امروزه خطر حاد مرگ در اثر عفونت مجاری ادرار فقط در سنین شیرخوارگی به ویژه در شیرخواران پسر با اختلالهای شدید خروج ادرار وجود دارد. آسیب دیدگی پارانشیم کلیه ها و بالا رفتن فشار خون نیز در آن گروه از بیماران مبتلا به پیلونفریت دیده می شود که مانع های خروج ادرار دو طرف کلیه ها را در بر گرفته و یا رفلوکس وزیکواورترورنال وجود دارد. عفونتهایی که محدود به مجاری پایینی ادراری است گرچه ناراحت کننده هستند ولی معمولا خطر مرگ ندارند.