آیا ADHD حاصل فرهنگ آمریکایی است؟

آیا ADHD حاصل فرهنگ آمریکایی است؟
به دلیل شیوع ADHD در ایالات متحده برخی معتقدند که این اختلال، حاصل فرهنگ آمریکاست. بر اساس یک تئوری این اختلال در نژادها و جوامع سراسر جهان مشترک است ولی در سایر کشورها به خوبی شناخته