تقسیمات مربوط به علل ناتوانی جنسی

تقسیمات مربوط به علل ناتوانی جنسی
برخی از پزشکان ناتوانیهای جنسی را بر دو قسمت تقسیم کرده اند: 1- ناتوانی های گذرا و محیطی: این ناتوانی ها در اثر محیط، ناراحتی های روحی و روانی، ترس و اضطراب و سایر عوامل محیطی به وجود می آیند که همگی گذرا هستند و با تغییر محیط از بین می رود.