باور غلط درباره نگرانی

باور غلط درباره نگرانی
اگر در مورد چیزی نگران باشم، آن چیز اتفاق نمی افتد: بسیاری از افراد نگران این باور غلط را دارند که نگرانی مانع از بروز رویداد یا موقعیتی تهدید کننده یا ترسناک می شود. این مسئله کمی مانند به چوب زدن است. برای این افراد نگرانی، به گونه ای متضاد برایشان احساس آرامش می آورد.