ویژگی های برخی رهبران معروف

ویژگی های برخی رهبران معروف
 رهبران قدرتمند و معروف چه ویژگی های رفتاری دارند آن ها چه خصوصیاتی دارا هستند چه موارد شخصیتی و رفتاری باعث شده که این افراد به عنوان رهبر انتخاب شوند برخی موارد مهم دراین زمینه را در اختیارتان قرار خواهیم داد . جرات و شجاعت،برقراری ارتباط موثر،بخشندگی،تواضع و آگاهی از برخی ویژگی های رهبران معروف به شمار می رود.