چرا به راحتی دلسرد و ناامید می شوم؟

چرا به راحتی دلسرد و ناامید می شوم؟
عزت نفس ضعیف تاکید دارد که مراقبت از نفس مهم تر از گسترش مثبت خودپنداره است. شما قادر نیستید با انجام هر کاری که ممکن است موفقیت آمیز نباشد با خطر آسیب به عزت نفستان روبه رو شوید. شما دیگر نگران موفقیت ها و آنچه به دست می آورید نیستید بلکه می رتسید اگر موفق نشوید چه چیزهایی را از دست می دهید. تمرکز شما به جای موفقیت معطوف به شکست است تا زمانی که از موفقیت خود مطمئن نباشید مایل نیستید برای آن زمان و سرمایه بگذارید. در شروع کار خطر کمتر است اما هنگامی که برای آن زمان و سرمایه می گذارید نگران می شوید که این کار نیز مانند سایر کارها بی نتیجه خواهد شد بنابراین به سرعت به دنبا لکار دیگری می روید. شما به خود می گویید که ایده ی دیگری به ذهنتان خطور کرده بهتر از ایده ای است که در حال انجام آن هستید. این روند معیوب همچنان ادامه دارد و شما از کاری به کار دیگر می پرید. انرژیتان در حال فروان است اما استمرار ندارد. وقتی شک و تردید وارد می شود تمرکزتان به هم می ریزد شک و تردیدها و ترس ها انرژی شما را تحلیل می برند.