انگیزش به عنوان تلاش و عرق ریزی

انگیزش به عنوان تلاش و عرق ریزی
تعریف متداول انگیزش میزان تلاشی است که افراد در رسیدن به نتایج یا هدف ها صرف می کنند. در این زمینه واژه هایی مانند نیروی اراده، پشتکار، استقامت، شکیبایی، پیگیری و تادیب نفس نیز به ذهن خطور می کنند. امروزه تصور بعضی اشخاص شاغل در آموزش و پرورش بر این است که با اجازه دادن به کودکان که منتظر الهامی باشند تا تکالیف آنان را آسانتر کند بیش از حد بر ارضای نفس تاکید شده است. وقتی چیزی به ما الهام می شود و از انجام فعالیتی لذت می بریم تلاش و انضباط خاصی را متحمل نمی شویم در صورتی که اگر از ما بخواهند کاری را که چندان مطلوبمان نیست انجام دهیم مجبور به رعایت انضباط خاصی هستیم.

انگیزش به عنوان الهام فکری

انگیزش به عنوان الهام فکری
برای بعضی از افراد انگیزش اساسا نیرو و اشتیاق، هیجان و هدف است. الهام، کلید و اساس خودانگیزشی است. به این معنا انگیزش، بیانگر احساسی بسیار شخصی درباره آن چیزهایی است که فرد دوست دارد یا می خواهد: همان چیزهایی که فردیت او را می سازند. شور و هیجان، به هنگامی که اوضاع دچار اشکال می شود هم توان لازم را برای مداومت در کار وهم اشتیاق به انجام دادن تکالیف را به صورتی مطلوب در شخص به وجود می آورد. راهنمایان کارآمد این شور و هیجان را پرورش می دهند و از آن حراست می کنند.

چرا به خودکشی فکر می کنم در حالی که قصد انجام آن را ندارم؟

چرا به خودکشی فکر می کنم در حالی که قصد انجام آن را ندارم؟
فکر کردن درباره ی خودکشی را باید جدی گرفت زیرا ممکن است یکی از نشانه های جدی افسردگی باشد. هر کسی که افکار خودکشی دارد باید هر چه زودتر به روان پزشک یا روان شناس مراجعه کند.اما اگر دچار اختلال افسردیگ نباشید دلایل دیگری ممکن است وجود داشته باشید که چرا در فکر خودکشی هستید. فکر درباره ی پایان زندگی کنجکاوی طبیعی است و چند علت وجود دارد که چرا آدم ها فردی یا جمعی مرتکب خودکشی می شوند همچنین وقتی می دانید اگر شرایط آن قدر بد شد که دیگر قادر نبودید زندگی را تحمل کنید راهی است که بتوانید خودتان را رها کنید و همین مسئله موجب آسودگی خیالتان می شود.

چرا ساده ترین مسائل را پیچیده می کنم؟

چرا ساده ترین مسائل را پیچیده می کنم؟
کاری که به سادگی می توان انجام داد بی جهت مشکل و پیچیده می کنم انجام برنامه ها و طرح ها را پیچیده می کنم در حالی که یک رویکرد ساده و مستقیم کارایی بهتری دارد. برای انجام یک کار دو برابر زمانی که در واقع نیاز اسن وقت و انرژی صرف می کنم.به طور کلی بسیاری از آدم ها برای سادگی و ساده کردن مسائل در زندگی احترام زیادی قایل نیستند. برای برخی سادگی جزیی از کسالت و نادانی محسوب می شود. بسیاری از ما باور داریم که اگر مسائل پیچیده و غامض نباشند موثر نخواهند بود.

چرا ترجیح می دهم به جای خودم بیشتر به دیگران کمک کنم؟

چرا ترجیح می دهم به جای خودم بیشتر به دیگران کمک کنم؟
تردیدی وجود ندارد که چیزی به عنوان از خودگذشتگی وجود دارد؛ اما وقتی نیازهایتان را به خاطر منافع دیگران نادیده می گیرید بنابراین ممکن است مشکلی وجود داشته باشد. شاید ترجیح می دهید از دیگران مراقبت کنید زیرا موجب می شود از مشکلات خود دور شوید. نصیحت کردن دیگران راحت تر از وارسی زندگی خودتان است.