فشار روانی، انگیزش را چگونه مختل می کند؟

فشار روانی، انگیزش را چگونه مختل می کند؟
همه ی ما مسئله ای پشت پرده داریم که فشار و چالش آن، مانع تهییج و مهارپذیری ما می شود و ما را تحلیل می برد. هر چه بیشتر به کنترل کردن خود نیاز داشته باشیم کمتر می توانیم از عهده ی آن برآییم. همچون ترازویی می شویم که سبک ترین وزنه تعادل آن را بر هم می زند و ما را نسبت به شکست و هراس، دستخوش درماندگی می کند. در این زمان حتی تکالیف بهنجار نیز دشوار به نظر می رسند. اعتماد به نفس، خودباوری و نیروی خود را از دست می دهیم و ممکن است به شدت با مشکلات و شکست های خود درگیر و مشغول شویم.

عواطف و عزت نفس کودک

عواطف و عزت نفس کودک
احساس های منفی در موقعیت هایی به وجود می آیند که عزت نفس کودک احتمالا دچار آسیب شده است و این امر عدم پیشرفت او را دشوارتر می سازد. اگر ما از کسی نفرت داشته باشیم به این دلیل است که

کمک به کودکان برای کمک کردن به خودشان

کمک به کودکان برای کمک کردن به خودشان
به قدر کافی یا به طور مناسب با چالش و تکاپو و مبارزه مواجه نشوند. به حال خود رها شوند و استعداد و دانش آنها مورد حمایت قرار نگیرد. آرزو کنند با دیگران سازگار شوند- خود را کم توان نشان دهند تاهمرنگ دیگران شوند و طبیعی جلوه کنند. از اینکه اندیشه ها و طرح هایشان جلوتر از توانایی آنها برای به اجرا درآوردن آنهاست دچار یاس و نومیدی شوند.

فشار درس و امتحان کودک

فشار درس و امتحان کودک
فشار درس و امتحان می تواند در هر سنی برای کودک غیر قابل تحمل و شدیدا تنش زا باشد. بسیاری از کودکان بزرگتر طی امتحانات مهم احساس می کنند که آینده ی کلی آنان در پرده ی ابهام است. آنها در اینگونه مواقع وضع را خارج از کنترل خود می پندارند سراسیمه و وحشت زده می شوند احساس خستگی طاقت فرسایی می کنند و  غالبا گفته بودند که دیگر نمی توانند این وضع را تحمل کنند و گهگاه اقدام به

کودکتان را به آرامش دعوت کنید

کودکتان را به آرامش دعوت کنید
به او قوت قلب بدهید که تقصیر او نبوده است بگویید که او هیچ ایرادی ندارد و نباید از چیزی شرمنده شود. به دقت به آنچه می گوید گوش دهید و آن را باور کنید. موضوع را به اولیای مدرسه بگویید و درباره ی تجربه های کودکان دیگر با والدینشان گفتگو کنید.