کارهای موثر در مهربانی

کارهای موثر در مهربانی
مهربانی را به عنوان رفتاری دوستانه با خود و دیگران در نظر بگیرید. برخی این احساس را شبیه به  احساس یک مادر نسبت به فرزندش توصیف می کنند. برای پرورش و اجازه ی ورود به احساس مهربانی کارهای زیر را انجام دهید: به شخصی که برایش احترام قائل هستید یا تحسینش می کنید فکر کنید.

شهامت آشنایی با شخص جدید

شهامت آشنایی با شخص جدید
برای آنکه پس از پایان رابطه ای مجددا با شخص دیگری آشنا شوید نیازمند شجاعت هستید. کلید مسئله آن است که زمانی را برای برقراری  ارتباط با خود صرف کنید. ایجاد توانایی مستقل بودن به این معنی است که سعی نکنید از طریق افراد دیگر زندگی کنید. دو فردی که در یک رابطه به هم می پیوندند بایستی هویت مستقل خود را داشته باشند. این پیوند جدید تنها زمانی شکوفا می شود که هر یک دریابد شخص دیگر را چگونه بپذیرد و در شغل و اهداف زندگی حمایتش کند.

بررسی ترس از شکست و کمک به شما در این زمنیه

بررسی  ترس از شکست و کمک به شما در این زمنیه
ترس از شکست مشکلی متداول است که منجر به نارضایتی از زندگی و محدودیت آرزوها می شود. ترس موجب می شود که افراد در تغیر دادن وضعیتشان احساس ناتوانی و عجز کنند و این موضوع می تواند منجر به خشم و افسدرگی درونی شود و تاثیری منفی بر روابط و شغل داشته باشد.

مشاهده واکنش های مغز نسبت به خطر

مشاهده  واکنش های مغز نسبت به خطر
وقتی تهدید می شوید بدن و ذهنتان پیغام خطر می دهد و واکنش تنش شروع می شود. این واکنش به واکنش ستیز، گریز یا توقف معروف است که به شما قدرت می دهد بجنگید یا به شما سرعت می دهد تا از خطر فرار کنید. تنش هم چنین می تواند منجر به توقف شود مانند زمانی که ماند خرگوش جلوی اتومبیلی خشک می شوید. این واکنش زمانی می تواند مناسب باشد که در وضعیتی خطرناک سعی می کنید توجه دیگران را به خود جلب نکنید اما هنگامی که در حال سخنرانی در محلکارتان هستید می تواند شما را عاجز کند.

چرا دوستان کودکمان دارای اهمیت هستند

چرا دوستان کودکمان دارای اهمیت هستند
کودکان دوست دارند دوست و رفیق داشته باشند. آنان با دوستان خود احساس تعلق می کنند و حس می کنند دوست داشتنی هستند. دوستان به آنان اعتبار می بخشند و با نیازهای موجود و تمایلات آنان هماهنگی دارند. کمکشان می کنند تا تشخیص دهند کیستند به آنان هویت و شخصیت می دهند: من با اینگونه اشخاص دوست هستم از این رو من نیز مثل آنان هستم. دوستان به آنان کمک می کنند تا وقتشان پر شود و سرگرم شوند اجتماعی شوند و یاد بگیرند که بخشی از یک گروه هستند. به آنان اطمینان می دهند به وضع خود سر و سامان دهند. آنان میل ندارندکارها را چه مطلوب و چه نامطلوب به تنهایی انجام دهند.