درمان عفونتهای مقاوم

درمان عفونتهای مقاوم
از آنجایی که پسودوموناس آئروژینوزا در مقابل آنتی بیوتیکهای خوراکی نامبرده مقاوم است لذا آزوسیلین که یکی از مشتقات باکتریسید پنی سیلین است و تزریق می شود داروی انتخابی در مقابل میکروبهای مقاوم است. دزاژ روازنه آن 3 دفعه هر دفعه 30 میلی گرم تا حداکثر 80 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق وریدی است. عوارض جانبی آن نسبتا اندک و در حدود عوارض جانبی پنی سیلین ها است. تی کارسیلین که از مشتقات کاربنی سیلین است نیز باید پارنترال داده شود و اثر باکتریسید دارد.

غیرعادی بودن آپاندیس

غیرعادی بودن آپاندیس
آپاندیس در قسمت چپ شکم قرار دارد و پرتونگاری وضع را روشن می کند یعنی حفره هوای داخل معده در قسمت راست و سایه کبد در قسمت چپ واقع است. در این حالت طبیعی است که یافه های مربوط به التهاب آپاندیس را در ناحیه چپ و پایین شکم جستجو می کنیم.

افتراق آپاندیس با برخی معاینه ها

افتراق آپاندیس با برخی معاینه ها
در مرحله حاد بیماری صداهای روده طبیعی است یا قدری کاهش دارد. در مرحله تشکیل آبسه یا سوراخ شدن به علت ایلئوس فلجی این صداها شنیده نمی شود. در دق نیز صدا در منطقه ملتهب شکم گنگ است.