عشق و انگیزه های جنسی

عشق و انگیزه های جنسی
انگیزه جنسی انسان در آغاز کیفیت روانی داشته است. در زندگی زناشویی گریز از عادات و روند معمول دشوار است. بنابراین بسیاری از مردها در سنین حدود پنجاه سالگی و یا پس از گذشت 20 سال از زندگی خوش زناشویی بطور نسبی یا کامل نسبت به همسرشان ناتوان می گردند در صورتی که در همان زمان آنها کشش فزاینده ای نسبت به دیگر زنان احساس می کنند. این افراد اگر دچار اغوا شوند در می یابند که همانند دوران جوانی شان توانایی دارند.

عدم آگاهی نسبت به مسائل جنسی و تکنیک های صحیح آمیزش

عدم آگاهی نسبت به مسائل جنسی و تکنیک های صحیح آمیزش
بهترین راه برای وصال دو انسان عشق است عشق بین زن و مرد آن است که از نظر جسمی و روحی هماهنگ و توام باشند. ازدواج بنیان بی نهایت پیچیده ای است که دو فرد با عشق شگفت انگیزی در هم آمیخته و به هم پیوند می خورد زن و مرد در هر زمان باید دوستی و راستی عمیق را جایگزین مسائل جنسی و شهوانی کنند.