پیامدهای طلاق والدین بر رفتار کودک

پیامدهای طلاق والدین بر رفتار کودک
طلاق والدین و تصمیم گیری آن ها برای حضانت فرزندشان خطرات جانبی زیادی برای روحیه آن ها در بر خواهد داشت می تواند باعث بروز رفتارهای پرخاشگرایانه و احساس گناه در آن ها شود افسردگی این کودکان در بزرگسالی با طلاق والدین پدید خواهد آمد.