درمان عارضه لب شکری در کودکان

درمان عارضه لب شکری در کودکان
برای درمان شکاف کام از چه روش هایی می توانیم .کمک بگیریم چه راهکارهایی به ما در این زمینه کمک میکنند این عارضه با چه نشانه هایی در مبتلایان پدید می آید راهکارها و توصیه های پیشنهادی متخصصین در این زمینه چیست ؟برای پیشگیری از بروز این مشکل در کودکان از چه روش هایی می توانیم کمک بگیریم .

شنیدن صدای سوت

شنیدن صدای سوت
متخصصین برای سوت کشیدن گوش چه عللی را مقصر میدانند برای درمان این عارضه در شنوایی از چه روش هایی باید پیروی کنیم آسیب به حلزون شنوایی مهمترین عامل شنیدن صدای سوت از گوش به شمار می رود راهنمایی های پزشکی را در این زمینه بخوانید .