کدامیک از مواد شیمیایی موجود در مغز با ADHD مرتبط است؟

کدامیک از مواد شیمیایی موجود در مغز با ADHD مرتبط است؟
شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه نوراپی نفرین و دوپامین در فرایندهای توجه، برانگیختگی، کنترل تکانه و کارکردهای اجرایی دخیل هستند و در انجام این اعمال با هم همکاری می کنند وجود دارد. این تئوری که ADHD حاصل اختلال در دوپامین و نوراپی نفرین می باشد با توجه به اینکه داروهای موثر بر نشانه های این اختلال، ابتدا بر مسیرهای دوپامینی و نوراپی نفرینی اثر می گذارند و موادی که گیرنده های دوپامینی را مسدود کنند اثر داروها را خنثی می نمایند، تائید می شود.