شنیدن صدای سوت

شنیدن صدای سوت
متخصصین برای سوت کشیدن گوش چه عللی را مقصر میدانند برای درمان این عارضه در شنوایی از چه روش هایی باید پیروی کنیم آسیب به حلزون شنوایی مهمترین عامل شنیدن صدای سوت از گوش به شمار می رود راهنمایی های پزشکی را در این زمینه بخوانید .