متن سنگین و عاشقانه

متن سنگین و عاشقانه
    می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است" و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی، در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند، آن وقت با خودت بگویـی : بگذار منتـظـر بمانند ...       يک ليست دارم به اسم "نااميدم ازت" هر كی رو ميفرستم تو اون ليست، ديگه هر رفتار دور از انتظار ازش ببينم يا حرف ناجور ازش بشنوم ناراحتم نميكنه... یک لیست درست کنید، تا برای هر چیزی خودتون رو ناراحت نکنید.       برای خوشبخت بودن ... نیازی به اتفاق خاصی نیست!! موسیقی باران ... برای دلخوشی کافیست ، سلامی به پدر ... نگاهی به خواهر کافیست ، برای خوشبخت بودن ... آغوش یک مادر کافیست ، سواری روی موج خیال ... نشستن کنار یادگاری ها ... رفتن میان خاطره ها کافیست...