چرا وقتی تنها هستم، حتما باید رادیو یا تلویزیون روشن باشد؟

چرا وقتی تنها هستم، حتما باید رادیو یا تلویزیون روشن باشد؟
«به محض اینکه به خانه می رسم، نخستین کاری که می کنم روشن کردن تلویزیون یا رادیو است. فرقی نمی کند مشغول چه کاری باشم خواه درست کردن شام، دوش گرفتن، مطالعه، صحبت با تلفن باشد یا کار کردن، آن صدا باید پخش شود و مادامی که آن صدا یا تصویر پخش می شود. دیگر نوع برنامه اهمیت ندارد.»