متعادل کردن نیازهای شخصی و اجتماعی با شریک زندگی

متعادل کردن نیازهای شخصی و اجتماعی با شریک زندگی
هر دوی شما یک فرد هستید و عضوی از یک گروه. همان طور که بالغ می شوید یافتن تعادل میان فردیت و نیازتان برای تعلق به یک مجموعه ی اجتماعی می تواند دشوار باشد. شما می توانید به راحتی جذب عاداتی شوید که متناسب شخصیت شما نیست بلکه متناسب با شخصیت دوستان یا همسرتان می باشد. دفاع و توضیح نیازتان برای مثال تنهایی بیشتر یا تعداد بیشتری از فعالیت های اجتماعی نیازمند شجاعت شماست.

تغییر الگوهای احساسی برای کمک به دیگران

تغییر الگوهای احساسی برای کمک به دیگران
تمام روابط بشری الگوهای خاصی را پرورش می دهند که می توانند به عادت تبدیل شوند. به عنوان مثال اگر یکی از دوستانتان دوران سختی را سپری می کند ممکن است نقش مراقب را به عهده بگیرید و برای مدتی از او حمایت کنید. با این حال بایستی نسبت به این الگو هوشیار شوید و اقدام به رها کردن و اجزه دادن به دوستتان برای به دست گرفتن تسلط زندگی اش بکنید.

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب

تاثیر گوش دادن به حرفهای مخاطب
احساس شنیده شدن و درک شدن نیازی بسیار قدرتمند است. زندگی با آهنگی سریع حرکت می کند و دستاوردهای تکنولوژی نظیر پست الکترونیکی تلفن های همراه و انتظاری عمومی که بایستی 24 ساعته در دسترس باشید توانایی افراد در تمرکز برای هر مدت زمانی را فرسوده است.

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی

تاثیر تمرکز بر احساسات خوب در زندگی
احساسات می توانند به عادت تبدیل شوند. حتی احساسات ناخوشایندی مانند افسردگی یا اضطراب می توانند آسان و عادی شوند. از این رو تمرکز بر احساسات خوب ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد. عادات قدیمی آشناتر هستند حتی اگر برایتان خوب نباشند.

شناسایی چالش های بالقوه زندگی برای حل مشکلات

شناسایی چالش های بالقوه زندگی برای حل مشکلات
شما نمی توانید مسئله ای مبهم و نامعلوم را حل کنید بنابراین شناسایی واضح مشکلات فعلی و آینده ی بالقوه امری ضروری است. تشخیص چالش ها شما را قادر می سازد تا وارد عمل شوید.