رویارویی با سوء استفاده در علم روانشناسی

رویارویی با سوء استفاده در علم روانشناسی
رویارویی با سوء استفاده: تس تس خدمه پرواز سی و هشت ساله با مادر محروم کننده و سوء استفاده گرش به دلیل تعدادهای فیزیکی و جنسی ای که از طرف اقوام متحمل شده بود با قرار دادن یادداشتی بر روی میز آشپزخانه اش با مضمون سوء استفاده جسمی، تنبیه با شلاق، تعرض جنسی رویارو شد. وقتی مادرش یادداشت را دید کاملا دستپاچه شد. او گفت من دوران خردسالی بسیار خوبی داشتم او تصویر امیدبخشی از تربیت خانواده ای متوسط را ترسیم کرده بود برای او سوء استفاده وجود نداشت.

خطرهای احتمالی برقراری حد و مرز در روانشناسی

خطرهای احتمالی برقراری حد و مرز در روانشناسی
خطرهای احتمالی برقراری حد و مرز: ممکن است احساسات بد در پدر و مادر یا خانواده تان برانگیخته شود. ممکن است احساس گناه، اندوه یا بی وفایی آشکار شود. ممکن است به مقابله به مثل با پدر و مادرتان بینجامد.

شمارش حرکت های نظارتی پدر و مادر

شمارش حرکت های نظارتی پدر و مادر
بار دیگر وقتی با پدر و مادرتان گفتگو می کنید یا به ملاقاتشان می روید، گفته ها و کارهای نظارتی شان را برشمارید. می توانید ببینید که کدام یک از روش های دوازده کثیف را به کار می برند (نظارت غذایی، جسمی، حد و مرزها، زندگی اجتماعی، تصمیم گیری ها، گفتار، عواطف و افکار همراه با قلدری کردن، محروم کردن، سردرگم کردن و فریب کاری). دقت کنید چه چیزی موجب تلاش نظارت گرانه شان می شود و توجه کنید نظارت کردنشان چه احساسی در شما ایجاد می کند. روش شمارش کردن می تواند بی صدا یا آشکارا باشد. حساب آن را در ذهن داشته باشید یا یادداشت کنید. هر بار که آنان حرکتی سلطه جویانه انجام دادند با تق یا سرفه حساب را نگاه دارید. به آنان نگویید چه چیزی را حساب می کنید آن گاه از خودتان بپرسید برای بچه ای که در چنین فضای بیش نظارت شده ای بزرگ شده اوقاع و شرایط چگونه بوده است.

اداره کردن مبارزات جدایی در جدایی عاطفی

اداره کردن مبارزات جدایی در جدایی عاطفی
جدایی عاطفی تقریبا همیشه با درد همراه است. ممکن است در مسیر شفا یافتن درد شدت یابد درست همان گونه که بریدگی یا کبودی در مراحل ابتدایی درمان بیشتر اذیت می کند.جدایی عاطفی وقتی سرعت می یابد که شما درک تان را که پدر و مادرتان به شیوه های نادرست شما را تحت نظارت گرفته اند، اظهار کنید. تایید این مطلب کاری سخت است اما اگر شما در فضایی پر نظارت بزرگ شده باشید ممکن است مخالفت با پدر و مادرتان نتایج سهمگین تری داشته باشد. شاید در خردسالی وقتی فهمیدید در خانواده تان اشکال و ایرادی وجود دارد برای برطرف کردن آن احساس درماندگی می کردید و وقتی به کاستی های پدر و مادرتان پی بردید، ترسیدید. این درک و دریافتی غم انگیز است. افزون بر آن اگر افرادی که سال ها خودتان را در برابرشان سنجش می کردید نادرست عمل می کردند پس درستی آموزه هایشان تا چه اندازه قابل اطمینان است.