درمان عفونتهای مقاوم

درمان عفونتهای مقاوم
از آنجایی که پسودوموناس آئروژینوزا در مقابل آنتی بیوتیکهای خوراکی نامبرده مقاوم است لذا آزوسیلین که یکی از مشتقات باکتریسید پنی سیلین است و تزریق می شود داروی انتخابی در مقابل میکروبهای مقاوم است. دزاژ روازنه آن 3 دفعه هر دفعه 30 میلی گرم تا حداکثر 80 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق وریدی است. عوارض جانبی آن نسبتا اندک و در حدود عوارض جانبی پنی سیلین ها است. تی کارسیلین که از مشتقات کاربنی سیلین است نیز باید پارنترال داده شود و اثر باکتریسید دارد.