چرا برخی اشخاص می توانند به راحتی مرا اذیت کنند؟

چرا برخی اشخاص می توانند به راحتی مرا اذیت کنند؟
«برخی اشخاص ویژگی هایی دارند که من به هیچ وجه نمی توانم آن ها را تحمل کنم. عادات و خصوصیات خاص بعضی افراد مرا کلافه و عصبانی می کند. هر زمان این آدم ها را می بینم یا مجبورم با آن ها صحبت کنم حالت دفاعی می گیرم.»هر فردی ممکن است عادات و خصوصیاتی داشته باشد که برای اطرافیان او خوشایند نباشد اما اغلب همین مسائل کوچک است که آدم ها را بیشتر عصبی می کند. اعتراض شدید نسبت به یک خصوصیت خاص معمولا به دلایل زیر بروز می کند: