ویژگی های بیماری نادر آکواژنیک اورتیکاریا

ویژگی های بیماری نادر آکواژنیک اورتیکاریا
در مورد بیماری آکواژنیک اورتیکاریا چه میزان اطلاع دارید ؟ حساسیت داشتن به آب را آکواژنیک اورتیکاریا تعریف می کنند . بیماری آکواژنیک اورتیکاریا یک نوع بیماری نادر است که پوست این افراد بیمار ، در هنگام تماس با آب دچار کهیر های پوستی ، درد و زخم می شود . برخی از بیماران اجازه ی گریه گردن و استحمام کردن نیز ندارند .