نوع وضعیت ایستادن و نشستن و گردن درد

نوع وضعیت ایستادن و نشستن و گردن درد
اگر شما از وضعیت نشستن خودتان مطمئن نیستید نشستن یا ایستادن را جلوی آینه امتحان کنید. لطفا خودتان را گول نزنید و حرکاتتان را تغییر ندهید تا واقعی باشند.واقع گرا باشید و به حالت طبیعی بایستید یا بنشینید. اگر حالت شما پوزیشن اسلامپ است متوجه خواهید که برای اصلاح وضعیت تان نیاز به کار بیشتری دارید زیرا این پوزیشن بعد از چند ساعت و به تدریج بعد از چند روز یک کشش قابل ملاحظه ای روی گردن ایجاد می کند و اغلب منجر به سردرد گردنی می شود.

عوامل تاثیر گذار بر کارکرد ورزشی ورزشکار

عوامل تاثیر گذار بر کارکرد ورزشی ورزشکار
اجرا یا عملکرد ورزشی ورزشکار امری بسیار پیچیده است که عوامل فیزیولوژیک و روانشناختی (جسمانی و روانی) از جمله وضعیت تغذیه، عملکرد CNS، قدرت و مهارت، شرایط محیطی و تولید انرژی آن را تحت تاثیر قرار می دهند. عوامل فیزیولوژیک تا حد زیادی بر اجرای جسمانی و مغزی ظرفیت متابولیک تولید انرژی از مواد غذایی و قدرت و استقامت عضلانی موثرند. کنترل عصبی فعالیت جسمانی چگونگی پردازش اطلاعات و ارسال سیگنال های عصبی از CNS به عضلات، تحت تاثیر عوامل روانشناختی نیز قرار می گیرد. دستگاه عصبی باید توانایی پردازش اطلاعات وارسال فرمان مناسب به سراسر بدن بخصوص عضلات در حال کار را بوسیله ی یک سیستم نوترانسمیتری دقیق، پیچیده و پر کار داشته باشد. سازگاری های بیولوژیک حاصل از تمرین و تغذیه از عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد این دو دستگاه می باشند.