دارچین , اعتیاد به شیرینی جات را کنترل میکند

دارچین , اعتیاد به شیرینی جات را کنترل میکند
دارچین یکی دیگر از درمانها  برای کمک به کنترل هوس قند همچنین به تنظیم سطح قند خون کمک می کند.دارچین  بهترین شیوه برای کنترل سطح قند خون  و میل شدید به غذا است شما می توانید چای دارچین برای کاهش هوس شیرینی جات از جمله قند, بنوشید