مشمشه و نشانه های آن

مشمشه و نشانه های آن
اگر با اسب ها سرو کار دارید بهتر است مراقب این بیماری خطرناک که از این حیوانات به انسان منتقل می شود باشید این بیماری عفونی در میان این حیوانات اهلی بیشتر دیده می شود علائم بالینی این بیماری چگونه اند و چگونه می توانیم مانع انتقال آن از اسب به انسان شویم توصیه های پیشگیرانه در این باره را با هم مطالعه می کنیم.