وانهادگی بدن و آرامش ذهن

وانهادگی بدن و آرامش ذهن
وقتی وانهاده هستید احتمالا متوجه می شوید که نگرانی به ندرت سراغ تان می آید. وقتی بدنتان وانهاده است ذهن تان نیز آرام می گیرد. چرا از این حقیقت برای کمک به کنترل نگرانی استفاده نکنیم؟ دفعه ی بعد که متوجه نگرانی خود شدید، یک یا چند تکنیک وانهادگی را که در فصلهای قبل توضیح داده شده استفاده کنید. چند نفس عمیق بکشید، هر چه بیشتر عضلات را وانهاده کنید و انواع شکل های مراقبه را انجام دهید. هر چه وانهاده تر باشید  احتمال نگرانی تان کمتر می شود.