چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟

چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟
«من نسبت به ظاهرم وسواس ندارم اما اگر از کنار آینه ای رد شوم حتما باید نگاهی به خودم بیندازم. مدت زیادی به ظاهرم در آینه خیره می شوم و اغلب از آنچه در آن می بینم رضایت ندارم. من به سختی می توانم با تصویری که از خودم در آینه می بینم ارتباط برقرار کنم، انگار تصویری که می بینم تصویر خودم نیست.»انگیزه های چنین رفتاری می تواند فریب دهنده باشند و معمولا موجب بدفهمی شوند. چنین رفتاری اغلب نشانه ی خودبینی نیست. شما تصویر خود را در آینه وارسی می کنید زیرا تنها منبع تقویت روان شناختی تان است. ظاهرتان، خودپنداره شما را تقویت می کند. شما در درون احساس ارزشمندی نمی کنید بنابراین برای پر کردن خلأ درونی تان به دنبال ارزش ظاهری هستید و همین ارزش ظاهری را به عنوان منبع کسب احترام و تحسین دیگران می بینید همچنین ممن است به این باور برسید که هر چه ظاهرتان بهتر باشد ارزشتان بیشتر خواهد بود. به همین خاطر تنها برای ظاهر و مال و اموالتان اهمیت بسیاری قایل می شوید.