خیال پردازی درباره نجات دیگران و علتهای آن

خیال پردازی درباره نجات دیگران و علتهای آن
    «من مدام درگیر  افکاری ام که دارم جان فردی که بی هوش در میان شعله های آتش افتاده نجات می دهم یا مانع از آن می شوم که فردی با خودرو تصادف کند. من از حل اختلافات، بحث ها و برطرف کردن مشکلات افراد لذت می برم خواه به من مربوط باشد یا نباشد.»