تمرین برای رویداد ورزشی

تمرین برای رویداد ورزشی
حتی اگر کمترین امیدی هم به بلند کردن و بالا بردن وزنه ی 200 کیلویی نداشته باشید فقط فکر شرکت در رویدادی ورزشی می تواند سبب جهش در برنامه های تمرینات بدنی شما شود. از جمله گزینه های بی شماری که می توانید در آن شرکت کنید: پیاده روی 5 کیلومتر، دو 10 کیلومتر، مسابقات کوچک سه گانه شامل شنا، دوچه سواری و دو، است. شما از زمانی که هزینه ی شرکت در مسابقه را می پردازید هدفمندتر عمل خواهید کرد. ضمنا احساسی که از موفقیت احتمالی در مسابقه به شما دست می دهد وصف ناپذیر است.