چرا درباره ذهن خوانی ,خیال پردازی می کنم؟

چرا درباره ذهن خوانی ,خیال پردازی می کنم؟
«اغلب درگیر این افکار هستم که خیلی خوب می شد اگر می توانستم افکار دیگران را بخوانم. اغلب درباره ی حرکت اشیا با افکار یا شفا (درمان) بیماران با انرژی دستم فکر می کنم. سرانجام این که در این فکرم که بتوانم از میان دیوارها عبور کنیم یا قدرتی به دست آورم که آینده را پیش بینی کنم.»