چرا اینقدر ناامید هستم؟

چرا اینقدر ناامید هستم؟
شما دچار تعارض شده اید تعارض بین جایی که هستید و جایی که فکر می کنید باید باشید. زمانی که احساس می کنید قادر نیستید جایی که می خواهید باشید یا آنچه را که واقعا دوست دارید انجام دهید احساس ناامیدی می کنید. شما به دیوار محکم روبه روتان ضبه می زنید و نمی توانید جلوتر بروید. احساس ناامنی زمانی شدت می یابد که شما مجبورید کارهایی را برخلاف میلتان انجام دهید. زمان گذاشتن روی کارهایی که هیچ اشتیاقی به آن ها ندارید و احساس اجبار می کنید موجب تحلیل و تضعیف شما می شود. بنابراین نه تنها نمی توانید بر طبق خواسته هایتان زندگی کنید بلکه مجبورید بر مبنای معیارهایی زندگی کنید که هیچ علاقه ای به آن ها ندارید. این مسیری است که به طور حتم به ناامیدی ختم می شود.