چرا سن استعمال مواد مخدر کاهش یافته است

چرا سن استعمال مواد مخدر کاهش یافته است
امروزه اغلب مردان و زنان دچار اعتیاد و مواد مخدر شده اند. و همچنین گفته شده که گرایش مواد مخدر در زنان افزایش پیدا کرده و سن شروع مواد مخدر کاهش یافته است . برای درمان مردان و زنان معتاد چه باید کرد ؟ آموزش و پرورش باید با آموزش دادن روش تربیت فرزند به والدین از به وجود آمدن این مسئله در سنین پایین جلوگیری کند.