اختلال تفکر در روان پریشی شبه اسکیزوفرنیا و اسکیزوفرنی

اختلال تفکر در روان پریشی شبه اسکیزوفرنیا و اسکیزوفرنی
نظریه های اولیه اختلال تفکر را به عنوان نشانه ی اصلی اسکیزوفرنی توصیف می کردند.در اواخر سال 1970 ثابت شد که اختلال تفکر صرفا در اسکیزوفرنی رخ نمی دهد بلکه در سایر اختلالات روانی هم دیده می شود. جنبه ی تفکر روان پریش در کودکان عبارت است از: