برای اینکه فراموشکار نشوم چه کنم؟

برای اینکه فراموشکار نشوم چه کنم؟
«چند دقیقه بعد از اینکه فردی خودش را به من معرفی می کند، نام او را فراموش می کنم. در تمام ساعت کاری به خودم یادآوری می کنم که هنگام برگشت به خانه به خشکشویی بروم و لباس هایم را بگیرم اما وقتی به خانه می رسم یادم می افتد که آن ها را از خشکشویی نگرفته ام. اگر یادداشت برداری نکنم تقریبا انجام هر کاری را فراموش می کنم. گاهی اوقات آن قدر گیچ و سردرگم هستم که به دیوار می خورم یا در بزرگراه مسیر را گم کرده و در جهتی اشتباه حرکت می کنم.»