روند طبیعی آسم در کودکان

روند طبیعی آسم در کودکان
  نزد هر شخص یک حمله یا حملات آسم در طول سالهای متمادی، مختصات و ویژگی خاص خود را دارد. زمینه مستعد در ارتباط با افزایش ترشحات مجاری هوایی ممکن است در تمام مدت عمر ادامه یابد. با این وجود نزد اکثر بیماران بعد از دوران نوجوانی علائمی بروز نمی کند. فردی پس از سالها نداشتن هر گونه علائم آسم ممکن است در صورت مواجه با یک عامل محرک قوی و یا یک سری از آنها دچار حمله آسم گردد.

تاثیر هوای سرد در آسم کودکان

تاثیر هوای سرد در آسم کودکان
به واکنش برونشیولها می افزاید. برای گرم کردن هوای زمستانی همانطوری که یادآوری شد می توان از ماسک صورت و یا شال گردن استفاده نمود.

ارتباط ایجاد آسم و سرفه

ارتباط ایجاد آسم و سرفه
نزد کودکانی که به هنگام شب، حین ورزش و در مناطق هوای آلوده دچار سرفه می شوند و همچنین با دیگر علائم آسم چون خس خس سینه یا تنگی نفس در مواقع فعالیت های بدنی درگیرند تشخیص آسم به

آسم در رابطه با احساسات کودک چه اثری دارد؟

آسم در رابطه با احساسات کودک چه اثری دارد؟
اگر آسم کاملا زیر کنترل باشد همین طور هم باید نزد تمام کودکان مبتلا به آسم استقرار یابد در کیفیت روحی بیمار اثری از نفوذ آسم متصور نیست و یا بسیار اندک است. وضعیت شخصی در میان کودکان آسمی همانند همتایان بدون آسم بسیار متفاوتست.

اضطراب و هیجان در کودکان آسمی

اضطراب و هیجان در کودکان آسمی
  آسم معلول یک سری از واکنش های فیزیولوژیک است که تاکنون به طور کامل روشن نشده و بعضی از کیفیت های آن در ابهام باقی مانده است. با این وجود میتوان با کمال اطمینان اظهارنظر کرد که آسم از مناسبات خویشاوندی ناقص و معیوب مادر- فرزندی یا دیگر مسائل فیزیولوژیک که در گذشته موردنظر بود به وجود نمی آید. باید دید چه رلی را اضطراب و هیجان در رویداد آسم به عهده دارد؟