روند تاثیر آنتی هیستامین ها بر آسم

روند تاثیر آنتی هیستامین ها بر آسم
از آنتی هیستامین ها (موادی که از تاثیر هیستامین ها جلوگیری می نمایند) چون فزگان، Tavegil، پیریتون و روند تاثیر آنها چه می دانیم؟ همانطور که قبلا یادآوری شد هیستامین یکی از عناصر شیمیایی است که در

آتروپین کدامست؟ مکانیسم یا طرز عمل آنها چگونه است؟

آتروپین کدامست؟ مکانیسم یا طرز عمل آنها چگونه است؟
    اگر چه راه نهایی اصلی برای تحریک انقباض عضله صاف همان راه سلولهای mast می باشد با وجود این الیاف عصبی نیز موجب انقباض برونشها می شود که خود اعصاب مخصوصی هستند به شکل سیستم خودکار

تثبیت کننده های سلولهای mast کدامند؟

تثبیت کننده های سلولهای mast کدامند؟
  همانطوری که قبلا در مورد سلولهای ماست بحث شد، این سلولها به خصوص در بینی ریه ها و پوست که دارای موادی چند از انگیزه های محرک آسم چون هیستامین است وجود دارند. از نظر تثبیت سلولهای ماست

داروهای گشاد کننده برونشها کدامند و چگونه تاثیر می کنند؟

داروهای گشاد کننده برونشها کدامند و چگونه تاثیر می کنند؟
شایعترین شکل داروهای متسع کننده برونشها، محرکهای بتا 2 نام دارند. ای گروه، ونتولین (سالبوتامول)، بریکانیل (ستربوتالین)، آلوپنت، پولمادیل، برونکودیل و بروتک را شامل می شود. داروهای دیگری چون آدرنالین و ایزوپیرنالین، اگرچه در حقیقت با حرکهای بتا2 که خواصی اضافی دارند متفاوتند با وجود این در ردیف گروه مزبور به شمار می آید. داروهای گروه بتا2 مستقیما روی عضله صاف مجاری هوایی تاثیر کرده موجب استراحت و

امکانات درمانی و روند تاثیرآسم کودکان

امکانات درمانی و روند تاثیرآسم کودکان
تعداد قابل توجهی دارو بای درمان آسم در دسترس است که می توان آنها را به شش گروه جداگانه تقسیم کرد و هر کدام مکانیسم و نقش متفاوتی دارد. بسیاری از کودکان به یک فرم درمان نیازمندند ولی گاهی