گلومرولونفریت خیلی حاد (پاراکوات)

گلومرولونفریت خیلی حاد (پاراکوات)
  گلومرولونفریت خیلی حاد یک نوع گلومرولونفریت است که سیر بیماری خیلی سریع و طوفانی است یعنی به سرعت بیمار دچار کم ادراری و بالاخره بی ادراری می شود. این بیماری یا در اثر یک عفونت میکروبی عمومی بوجود می آید و یا علت قابل تشخیص ندارد که آن را نوع ایدیوپاتیک می نامند. از نظر هیستولوژی در 70 تا 100 درصد گلومرولومها تغیرات نکروزی، پرولیفراسیون کپسولها و متشکله های هلالی دیده می شود. گاهی ایمون کومپلکسهایی شناور در سرم خون را نیز می توان تشخیص داد.

اطلاعات پزشکی گلومرولونفریت حاد منتشر

اطلاعات پزشکی گلومرولونفریت حاد منتشر
در گلومرولونفریتهای منتشر یک التهاب غیر چرکی وجود دارد که تقریبا تمامی گلومرولیومها را در بر می گیرد و در اکثر موارد با یک نفریت ناشی از ایمونوکمپلکس مواجه هستیم. اکثر بیماریهای گلومرولی کلیه ها از نوع التهابی هستند. نشانیهای اصلی این التهابات به صورت هماتوری و پروتئینوری آشکار می گردد.  

پیشگیری از بروز عفونتهای راجعه

پیشگیری از بروز عفونتهای راجعه
  پیلونفریت های راجعه خطرناک هستند. در مواردی که علت عفونت یک ناهنجاری یا سنگ مجاری ادراری است در این صورت باید با کارهای جراحی عیب و علت را برطرف ساخت در سایر موارد یگانه راه پیشگیری از رجعت عفونت یا کاهش خطر آن تجویز آنتی بیوتیک است.  

درمان عفونتهای مقاوم

درمان عفونتهای مقاوم
از آنجایی که پسودوموناس آئروژینوزا در مقابل آنتی بیوتیکهای خوراکی نامبرده مقاوم است لذا آزوسیلین که یکی از مشتقات باکتریسید پنی سیلین است و تزریق می شود داروی انتخابی در مقابل میکروبهای مقاوم است. دزاژ روازنه آن 3 دفعه هر دفعه 30 میلی گرم تا حداکثر 80 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق وریدی است. عوارض جانبی آن نسبتا اندک و در حدود عوارض جانبی پنی سیلین ها است. تی کارسیلین که از مشتقات کاربنی سیلین است نیز باید پارنترال داده شود و اثر باکتریسید دارد.

بیماریهای گلومرولی کلیه ها

بیماریهای گلومرولی کلیه ها
  امروزه خطر حاد مرگ در اثر عفونت مجاری ادرار فقط در سنین شیرخوارگی به ویژه در شیرخواران پسر با اختلالهای شدید خروج ادرار وجود دارد. آسیب دیدگی پارانشیم کلیه ها و بالا رفتن فشار خون نیز در آن گروه از بیماران مبتلا به پیلونفریت دیده می شود که مانع های خروج ادرار دو طرف کلیه ها را در بر گرفته و یا رفلوکس وزیکواورترورنال وجود دارد. عفونتهایی که محدود به مجاری پایینی ادراری است گرچه ناراحت کننده هستند ولی معمولا خطر مرگ ندارند.