بیماری Reye

بیماری Reye
  این بیماری که به صورت یک آنسفالوآنتریت حاد در شیرخواران بروز می کند همراه با استحاله شدید و چرب کبد و اعضای دیگر است. احتمالا مسئله اصلی در پاتوژنزی این بیماری یک ضایعه غیر ویژه میتوکندری ها است. گاهی اوقات نیز یک کوآگولوپاتی مصرفی وجود دارد لذا بیماری سندرمی است که علل گوناگون برای آن مطرح می شود.

هپاتوپاتی ها

هپاتوپاتی ها
    هپاتوپاتی های ناشی از مسمومیت عبارت است از صدمه دیدن یاخته های بافت کبد همراه با آماس کدر، چربی گرفتگی و نکروز. گاهی این صدمات منجر به سیروز کبدی می شود و حجم کبد زیاد می شود. علل این تغییرات بسیار متفاوت است:

اختلال اوتیسم کودکی

اختلال اوتیسم کودکی
  یکی از شایع ترین، گیج کننده ترین و ناتوان کننده ترین اختلال های رشد فراگیر، اختلال اوتیستیک است که اغلب با عنوان اوتیسم یا اوتیسم کودکی به آن اشاره می شود. اوتیسم نوعی اختلال رشد است که دامنه

اختلال های رشد فراگیر

اختلال های رشد فراگیر
اختلال های رشد فراگیر مجموعه ای از اختلال های شدیدا ناتوان کننده هستند که شناختن و درمان کردن آنها بسیار دشوار است. آنها تقریبا 2/3 درصد مواردی را که در محیط های بستری مشاهده می شوند تشکیل

اختلال تیک شدید و نشانگان تورت

اختلال تیک شدید و نشانگان تورت
نوعی اختلال تیک شدید است که الگوهای چندگانه حرکتی و صوتی را شامل می شود این اختلال معمولا حرکت سر غیر قابل کنترل را همراه با صداهایی مانند خرخر، نچ نج، زوزه یا کلمات در بر دارد. برخی از تیک ها