از کار انداختن خشم

از کار انداختن خشم
خشم احساسی طبیعی است اما تجربه ی آن می تواند موجب ناراحتی خودتان و دیگران شود: بعضی افراد به خاطر خشمگین شدن احساس گناه می کنند و به دنبال راهی هستند که آن را سرکوب کنند این سرکوب می تواند به درون فرد برود و منجر به افسردگی شود. بعضی افراد خشم خود را به راحتی ابراز می کنند به طوری که می توانند برای اطرافیانشان ترسناک باشند.

ابراز احساسات به شیوه ای مناسب

ابراز احساسات به شیوه ای مناسب
ابراز احساسات اغلب برای بهبود و زندگی سالم حیاتی می باشد در عین حال  ابراز احساسات به شیوه ی مناسب نیازمند مراقبت و توجه است.

ابراز احساسات با انتقام

ابراز احساسات با انتقام
توجه به احساسات به جای انکار آنها شما را رها می کند تا راستین و قابل اعتماد باشید. قابل اعتماد بودن یعنی صادقانه به خود و دیگران ابراز کنید واقعا چه چیزی در درون شما اتفاق می افتد. به منظور شناخت  انکار در خود:

فرافکنی احساسات دیگران

فرافکنی احساسات دیگران
فرافکنی زمانی اتفاق می افتد که احساساتتان را برای خودتان مجاز نمی دانید ولی آنها را به شخص دیگری نسبت می دهید و یا دیگران را به خاطر داشتن آنها سرزنش می کنید. برای مثال از شامی که قرار است با افراد خانواده تان بخورید خشمگین هستید اما نامزدتان را به خاطر مخالفت با این موقعیت متهم می کنید. یا این که همکارتان را به دلیل غیر قابل اعتماد بودن و عدم حضور در جلسه با ارباب رجوع سرزنش می کنید در حالی که در واقع  این شما بودید که در جلسه ی قبل حاضر نشدید و از آن بابت احساس گناه می کردید.

کنار آمدن با انکار و اجتناب از احساسات

کنار آمدن با انکار و اجتناب از احساسات
مسائل عاطفی حل نشده ای که روی آنها کار نکرده اید می توانند کیفیت زندگی شما را مختل کنند. مکانیزم های دفاعی ظریف و هم چنین نه چندان ظریف می توانند مانع هوشیاری کامل شما در عملکرد، احساسات و یا گفته هایتان گردند. آنها به نوبه ی خود مانع تفکر واضح و تامین منافعتان می باشند.