استفاده از اهداف ورزشی برای ایجاد انگیزه

استفاده از اهداف ورزشی برای ایجاد انگیزه
قابلیت اندازه گیری هدف: هر هدف باید حداقل شامل دو مولفه قابل اندازه گیری باشد: کمیت برای مثال تعداد پله های مورد نظر برای بالا رفتن و چهارچوب زمانی(مدت زمان لازم برای دستیابی به هدف). داشتن یک چهارچوب زمانی مشخص سبب ترغیب افراد برای آغاز فعالیت می شود. این عمل همچنین می تواند به شما کمک کند تا پیشرفت شاگردانتان را تحت نظر گرفته و در صورت نیاز اصلاحات لازم را در اهداف آنها اعمال کنید.

تعیین اهداف سودمند برای ورزش سالمندان

تعیین اهداف سودمند برای ورزش سالمندان
تعیین اهداف و نظارت بر پیشرفت در برنامه ها و نیز تشویق بهبودهای ایجاد شده در افراد مهم ترین راهکار نظارتی و ایجاد انگیزه به منظور شروع و ادامه شرکت در برنامه ها است. بهترین روش ترغیب آنها برای تداوم اجرای تمرینات این است که به آنها کمک کنید تا دریابند که چگونه تمرین ورزشی می تواند مفید باشد. مطمئن شوید که آنها بهبودها و پیشرفت های ایجاد شده در عملکرد خود را لمس و احساس می کنند.

برنامه ریزی زمانی برای تمرینات ورزشی اشخاص مسن

برنامه ریزی زمانی برای تمرینات ورزشی اشخاص مسن
یکی از روش های ایجاد انگیزه در سالمندان برای تداوم حضور در تمرینات، انتخاب زمانی مناسب برای انجام تمرینات با در نظر گرفتن شیوه های زندگی و برنامه های روزمره آنهاست. برخی از سالمندان صبح را بهترین زمان برای شرکت در تمرینات و حرکات ورزشی می دانند زیرا معتقدند در آن ساعت از روز مشغول کار دیگری نیستند. برخی دیگر عقیده دارند که بهترین زمان برای این فعالیت ها بعدازظهر یا عصر پس از صرف غذاست زیرا مفاصلشان به اندازه صبح خشک نیست. انتخاب زمان مناسب برای اجرای فعالیت بدنی در سالمندان مساله مهمی است تا جایی که آنها می توانند این فعالیت ها را به عنوان بخشی از برنامه های روزمره خود بکار برند.

ترغیب سالمندان برای تداوم شرکت در کلاس های ورزشی

ترغیب سالمندان برای تداوم شرکت در کلاس های ورزشی
رعایت اصول زیر می تواند به شما کمک کند تا شرکت کنندگان را برای حضور مداوم در برنامه های تمرینی تان ترغیب کنید. راهکارهای کلی ایجاد انگیزه برای ترغیب شرکت کنندگان حاضر به ادامه شرکت در برنامه های تمرینی و جذب سایر سالمندان باید سه راهکار کلی زیر را مدنظر داشته باشید:

به کار گماشتن سالمندان در فعالیت های گروهی

به کار گماشتن سالمندان در فعالیت های گروهی
ضروری است به سالمندانی که دارای محدودیت های فیزیکی متعدد و شرایط بدنی خاص هستند برنامه های تمرینی مطمئن و موثری ارائه گردد. بنابراین تجویز برنامه های تمرینی برای چنین افرادی مستلزم رعایت احتیاط های زیادی است.