استفاده از نیمکت در تمرین با وزنه ی آزاد

استفاده از نیمکت در تمرین با وزنه ی آزاد
استفاده از نیمکت در تمرینات تاثیر حرکات را بیشتر می کند. بعضی از نیمکت ها صاف و افقی اند بعضی شبیه صندلی های باریک با پشتی های بلند عمودی و انواع دیگر قابل تنظیم و قابل تغییر در شیب هستند. در اینجا به چند نکته در تمرین با نیمکت اشاره می کنیم:

توصیه های ویژه برای تمرین با وزنه های آزاد

توصیه های ویژه برای تمرین با وزنه های آزاد
در اینجا به چند نکته برای تمریناتی ایمن و تفریحی اشاره می کنیم: اگر با وزنه های خیلی سنگین تمرین می کنید حتما از یار کمکی استفاده کنید. اگر احساس می کنید برای تکمیل یک ست وزنه برداری دچار مشکل خواهید شد حتا یار کمکی بگیرید. وجود یار کمکی- شخصی که برای حفظ امنیت شما در حین کار با وزنه مراقبتان است- به ویژه زمان تمرین با وزنه های خیلی سنگین اهمیت زیادی دارد. می توانید از یکی از کارکنان باشگاه یا شخص دیگری کمک بخواهید. فکر می کنید توان تکرار چند ست وزنه برداری را دارید و چه موقع نیاز به نیروی کمکی خواهید داشت.

معایب وزنه های آزاد

معایب وزنه های آزاد
تمرین با وزنه های آزاد برای بعضی از تازه کاران مشکل است و در مقایسه با کار با دستگاه به راهنمایی های بیشتری نیاز دارند اشتباهات فراوان و آسیب دیدگی اجتناب ناپذیر است.

مزایای وزنه های آزاد

مزایای وزنه های آزاد
وزنه های آزاد از دستگاه های بدن سازی کاربردی ترند. در حالی که دستگاه فقط برای کار خاصی طراحی می شود با یک جفت دمبل صدها نوع تمرین قابل اجرا است. برای مثال در تمرین سر شانه دمبل را بالای سر ببرید برای تقویت عضله ی سه سر بازویی آن را به سمت عقب حرکت دهید و برای ران ها و عضلات سرینی با یک دمبل در هر دست حرکت اسکوات انجام دهید. علاوه بر آن تنها با تغییر نحوه ی در دست گرفتن دمبل زاویه ی حرکت و عضله را نیز تغییر می دهید.

بررسی زوایای مختلف عضله دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل

بررسی زوایای مختلف عضله  دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل
عضله دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل: نام علمی: گاستروکنمیوس و سولئوس؛ نام مصطلح: دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل محل عضله: عضله ی دوقلوی لوزی شکل که پشت ساق پا قرار دارد. تاندون آشیل زیر عضله ی دوقلو واقع شده است.