فواید فشار دادن توپ به شانه ها

فواید فشار دادن توپ به شانه ها
فشار دادن توپ به شانه ها هدف کاربردی: تقویت عضلات شانه و بازو جهت حرکت به اجرای مستقل فعالیت ها و حرکت با ویلچر عضلات درگیر: شانه ها جلوی بازو دستورالعمل:

فواید ورزش های تمرینات اندام فوقانی برای سالمندان

فواید ورزش های تمرینات اندام فوقانی برای سالمندان
کشش ساق پا هدف کاربردی: - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب، هنگام تمرین - کشش جهت افزایش انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب هنگام راه رفتن و بالا رفتن از پله ها

دو ورزش خوب برای سالمندان

دو ورزش خوب برای سالمندان
کشش عضلات چهار سر ران هدف کاربردی: - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب هنگام تمرین - کشش جهت افزایش انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب، هنگام راه رفتن و بالا رفتن از پله ها

حرکت بغل کردن برای سالمندان ورزشکار

حرکت بغل کردن برای سالمندان ورزشکار
حرکت بغل کردن هدف کاربردی: - بهبود دامنه حرکت شانه ها و پشت - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب در زمان تمرین عضلات درگیر: - پایین پشت - شانه ها دستورالعمل: