هدف از کاربرد حرکت ورزشی پارو زدن با یک دست

هدف از کاربرد حرکت ورزشی پارو زدن با یک دست
پارو زدن با یک دست هدف کاربردی: تقویت عضلات پشت جهت بهبود وضعیت بدن و تعادل عضلات درگیر: پشت، بالای پشت، جلوی بازو

فواید حرکت بالا بردن دست های خم شده از پهلوها

فواید حرکت بالا بردن دست های خم شده از پهلوها
  بالا بردن دست های خم شده از پهلوها هدف کاربردی: - تقویت عضلات شانه و بالای پشت جهت کمک به بلند کردن و حمل اجسام و بهبود وضعیت بدن عضلات درگیر: - شانه ها - بالای پشت

فواید فشار دادن توپ به شانه ها

فواید فشار دادن توپ به شانه ها
فشار دادن توپ به شانه ها هدف کاربردی: تقویت عضلات شانه و بازو جهت حرکت به اجرای مستقل فعالیت ها و حرکت با ویلچر عضلات درگیر: شانه ها جلوی بازو دستورالعمل:

فواید ورزش های تمرینات اندام فوقانی برای سالمندان

فواید ورزش های تمرینات اندام فوقانی برای سالمندان
کشش ساق پا هدف کاربردی: - گرم کردن جهت جلوگیری از آسیب، هنگام تمرین - کشش جهت افزایش انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب هنگام راه رفتن و بالا رفتن از پله ها