دلایل بروز خستگی عصبی- عضلانی

دلایل بروز خستگی عصبی- عضلانی
تحقیقات مختلف نشانگر آن است که محل بروز خستگی عصبی- عضلانی می تواند به دلیل فقدان گلیکوژن، کراتین فسفات، اکسیژن و احتمالا اختلال در کورتوبولهای T و شبکه سارکوپلاسمیک باشد. همچنین اختلال در اثر متقابل اکتین و میوزین، اختلال در توزیع مجدد یون های کلسیم در رتیکوبوم سارکوپلاسمیک و بسیاری عوامل دیگر می تواند در بروز خستگی عضلانی نقش داشته باشند. شواهد زیادی موجود است که نشان می دهد خستگی در محل اتصال عصب و عضله پدیدار می شود. احتال اینکه عامل یا محل خستگی در تمام شرایط مشابه هم باشد بسیار ضعیف است. زیرا ماهیت خستگی به ویژگی فعالیت بدنی و میزان آمادگی شخص فعال بستگی دارد.

اصول اساسی فرضیات خستگی محیطی

اصول اساسی فرضیات خستگی محیطی
-خستگی حین فعالیت بدنی طولانی مدت تناوبی و یا تداومی با کاهش در میزان استیل کولین به علت کاهش در غلظت پیش ساز آن یعنی کولین یا فعالیت سلولهای کولینرژیک ایجاد می شود.

منظور از خستگی محیطی (عضلانی یا موضعی) چیست؟

منظور از خستگی محیطی (عضلانی یا موضعی) چیست؟
آن را ناتوانی در تولید و حفظ نیرو یا توان لازم یا مورد انتظار ناتوانی در حفظ ظرفیت کاری یا توانایی ورزشی معین بدون کاهش نیرو و تندی تعریف کرده اند. خستگی محیطی شامل رویدادهایی می شود که مستقل از CNS روی می دهند و عبارتند از اختلال در انتقال میانجی عصبی- عضلانی، اختلال در تحریک پذیری سارکولما و اختلال در جفت شدن تحریک- انقباض، در بعضی منابع، خستگی عضلانی را اط ضعف و سستی متمایز دانسته اند به طوری که خستگی عضلانی را ناتوانی در تولید و حفظ سطح معینی از برون ده توانی طی انقباضات مکرر ولی ضعف و سستی را ناتوانی در تولید نیروی بیشینه تعریف کرده اند. ضعف و سستی نوعی

تعریف خستگی مرکزی (خستگی CNS)

تعریف خستگی مرکزی (خستگی CNS)
کاهش نیرو در اثر فعال سازی ناکافی نرون های حرکتی منجر به نوعی خستگی به نام خستگی مرکزی می شود. خستگی مرکزی می تواند در حین فعالیت های بلند مدت توسعه یابد. در افراد سالم خستگی مرکزی ممکن است به دلیل کمبود انگیزش، توجه، درد یا کمبود تلاش باشد. از لحاظ عملی این خستگی را زیر مجموعه ای از خستگی کلی بدن (ناتوانی بدن جهت تولید و حفظ نیرو و توان لازم یا مورد انتظار) می دانند که در

تعاریف و مفاهیم مختلف خستگی کلی بدن

تعاریف و مفاهیم مختلف  خستگی کلی بدن
واژه  خستگی به مفهوم احساس و ادراک خستگی و کاهش عملکرد عضلانی اطلاق می شود و برای توصیف احساس عمومی یا کلی حالت خستگی همراه با کاهش در اجرای عضلانی بکار می رود. در ادبیات و پیشینه ی تحقیق تعاریف و مفاهیم مختلفی از خستگی کلی بدن ارایه شده است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود: